12 Nisan 2018 Perşembe

Berat Gecesi Namazı

Şaban ayı da halk arasında “mübarek üç aylar” olarak bilinen, Peygamber Efendimiz tarafından faziletleri anlatılan, Cenab-ı Hakk tarafından sevilmiş seçilmiş aylardandır. Şaban ayının en beşine rastlayan geceye Berat gecesi denir. Berat gecesinde, yaratıkların bir sene içindeki rızıklarına, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacaklarına, diriltilip öldürüleceklerine ve ecellerine, hacılarla ilgili işlerine dair Allah tarafından meleklere bilgi verildiği söylenmektedir. Allah’ın rahmetinin, mağfiretinin bol olduğu Berat gecesinde ibadet etmenin ve nafile namaz kılmanın çok sevabı vardır. 
 
أسامة قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قل ذالك شهر يغفل الناس عنه بين رجب و رمضان و هو شهر ترفع فيه الأ عمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملى و أنا صاءم 
____________________________
▪1182 Müstedrek-u A’vâim’l-Ulum, 23/222; Prof. Dr. Haydar Baş, İmam Muhammed et-Takî, s.69. 
 
 
Üsâme (ra)’dan: Dedim ki: “Ey Allah Resülü, hiçbir ayda Şaban ayı kadar oruç tuttuğunu görmedim.” 
 
Şöyle buyurdu: “O, Receb ile Ramazan arasında insanların gafil oldukları bir aydır. o, amellerin Alemlerin Rabbine yükseltildiği bir aydır. Onun için amelimin Rabbime oruçlu iken yükseltilmesini isterim.”1183" 
 
Yesar oğlu Atâ diyor ki: “Şaban ayının on beşinde öleceklerin listesi Azrail (a.s.)’a verilir. Bu arada ev yapan, su akıtıp ağaç diken, yeni evlenen nice kimseler var ki, hepsinin de isimleri bu listededir. Ancak onlar, bunu bilmezler.” ”1184“ 
 
عاءشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك و رسوله قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نساءك فقل إن الله تعالى ينزل ليلة انصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب
 
Aişe (r.anha)’dan: 
 
Allah Resülü (s.a.a.)’i bir gece göremedik. Baktım ki Bakî mezarlığında. . . 
 
Şöyle buyurdu: “Allah ve Resulü’nün sana haksızlık edeceğinden mi korkuyorsun?” 
 
Dedim ki: “Ey Allah Resülü! Hanımlarından birine gittiğini sanmıştım.” 
______________________________
▪1183 Nesâî, siyâm 70, IV, 201-2; Amr b. Ali b. Abdirrahman an Sâbit b. Kays Ebü’l-Gusn an Ebî Saîd el-Makburî an Üsâme senedi ile tahrîc etti. . 
▪1184 İmam Gazali, Kimya-yı Saadet. 
 
Buna şu cevabı verdi: “Allah Teâlâ, Şaban’ın on beşinde, dünya scmaına iner. Kelb kabilesinin koyunlarının tüylerinin sayısından daha fazla insanın günahını bağışlar.” 
 
Rezîn’in rivâyetinde şu ilave vardır: “Ateşi hak edenlerden. . .”1185" 
 
أبو موسى رفعه إن الله ليطلع فى ليلة انصف من شعبان فيفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن 
 
Ebü Müsâ (r.a) ’ dan: Allah Resülü (s.a.a.) şöyle buyurdu: “Allah Şaban’m on beşinci gecesinde tecelli edip, şirk koşan ve (müslümanlara) düşmanlık edip kin besleyenler dışında tüm yarattıklarını bağışlar.”1186" 
 
Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, Gunyetü’t-Tâlibîn adlı eserinde, Şaban ayının orta (on beşinci) gecesinde kılınan namaz ile ilgili olarak şöyle buyurur: 
 
“Şaban ayının orta (on beşinci) gecesi için rivâyet edildiği üzere kılanacak namaz yüz rekâttır. Bu namazın her rekâtında Fatiha süresinden sonra on defa İhlâs süresi okunur ki, toplamı bin eder. Bu namazın adına da “Salâtü-l-Hayr/ Hayır Namazı’ denilmiştir. Bu namazın uğuru her yöne dağılır. Önce gelen büyük zatlar, bu namazı toplu halde cemaat halinde kılarlardı. Bu namazın çok fazileti ve çok çok sevabı vardır. 
 
Hasan Basri (r.a) gelen rivâyete göre şöyle denmiştir: 
 
Otuz sahabiden dinledim. Bu namaz için bana şöyle dediler: Her kim bu namazı Berat gecesi kılarsa, Allah-ü Teâlâ’nın yetmiş nazarı ona ulaşır. Her namazda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir, Bunların en küçüğü, Allah-ü Teâlâ’nın mağfiretidir.”1187" 
_________________________
▪1185 Tirmizî, No. 739; Ah. b. Menî’ an Yezîd b. Hârün ani’l-Haccâc b. Artât an Yahyâ b. c. Kesir ar Urve an Aişe senedi ile tahric etti. 
▪1186 İbn Mâce, No. 1390; iki ayrı senedle tahric etti: Râşid b. Saîd er-Remlî ani’l-Velîd b. Müslim, an Ibn Lehî’a ani’d-Dahhâk b. Eymen ani’d-Dahhâk b. Abdirrahman b. Aızeb an Ebî Müsâ ile Muh. b. lshâk an Ebî’l-Esved en-Nadr b. Abdilcebbâr an İbn Lehî’a ani’z-Zübeyr b. Süleym ani’d-Dahhâk an Ebîhî an Ebî Müsâ. 
▪1187 Gavs’ül-Azam Abdulkadir Geylani, Gunyet’üt-Talibin,, s.580. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder